ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകളിലും വലിയൊരളവില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ വരുന്ന വിഷയമാണ് കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ്. ഏറ്റവും മികച്ചരീതിയില്‍ ആനുകാലിക വിവരങ്ങളും അവയുടെ വിശകലനങ്ങളും സമഗ്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി GK& കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് മാസികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പരിശീലന ഇടമാണിത്.

Packages

GK & CA

PSC Degree Level Prelims 2024

Package Includes: 2 Practice Tests


Start Test

© Mathrubhumi 2024